Terug

Hoe digitaal vaardig is de Gentenaar?

Beluister deze pagina met proReader

In het voorjaar van 2012 werden twee onderzoeken rond digitale vaardigheden afgenomen in Gent, MIDIS (‘Meetinstrument voor Digitale Inclusie in Steden’) en Future Legends. Uit beide onderzoeken blijkt dat zowel de jongere als oudere Gentenaren steeds meer toegang hebben tot internet en digitale toepassingen. Er is echter een blijvende nood aan het stimuleren van mediawijsheid en het bieden van hulp om zich te ontplooien in de digitale wereld.

MIDIS: hoofdconclusies

Bijna 9 op 10 Gentenaren hebben thuis een internetverbinding.
Van wie thuis geen internet heeft (11%), gaat 88% nergens anders op het internet.

Voor 7 op 10 Gentenaren behoort surfen op internet tot de dagelijkse routine.
Voor 1 op 10 Gentenaren die internet gebruiken, is surfen op het internet helemaal geen dagelijkse routine.

1 op 5 ervaart minstens eens per week een website met verwarrende indeling.
7 op 10 Gentenaren geven aan hulp nodig te hebben en krijgt die van anderen.
3 op 10 (28%) lost het zelf op en 3% blijft met het probleem zitten.

De publieke Openbare Computer Ruimtes worden gebruikt, ook door Gentenaren mťt internet.
Meer dan de helft van de Gentenaren die internet gebruiken, heeft al eens van een Digitaal Talent Punt in de bibliotheek, een ontmoetingscentrum, een Openbare Computerruimte of een Infokiosk op straat gebruik gemaakt. De vraag naar hulp op deze locaties is groot: 78% geeft aan een beroep te willen doen op een begeleider die hulp kan bieden.

Future Legends: Hoofdconclusies

Meer dan negen op tien Gentse urban jongeren heeft thuis toegang tot internet.
Van de 6,6% Gentse urban jongeren die geen internettoegang heeft thuis, kan de meerderheid (68,4%) op een andere plaats op internet. Urban jongeren zijn jongeren (16 - 24 jaar) uit verstedelijkte gebieden.

Binnen de groep urban jongeren bestaan nogal wat verschillen op het vlak van mediavaardigheden, mediagebruik en mediagedrag.
Urban jongeren willen zich duidelijk creatief kunnen uitleven en staan open voor feedback op hun vaardigheden. Vooral onzekerheid blijkt een remmende factor.

Het Future Legends project brengt de digitale vaardigheden en mediagewoontes bij de Gentse urban jongeren in kaart.

MIDIS: Achtergrondinformatie

MIDIS: Methodologie
MIDIS staat voor ‘Meetinstrument voor Digitale Inclusie in Steden’. Zo’n grootschalig opgevatte bevraging over dit onderwerp is nog nooit op stedelijk niveau gebeurd.

Een representatieve populatie van N=855 Gentenaren antwoordde op de schriftelijke enquÍte in maart en april over hun ervaringen qua internetgebruik: zowel toegang en motivatie, internetvaardigheden als hulpbronnen.
De resultaten werden gewogen in functie van geslacht, leeftijd en nationaliteit en zijn representatief voor de Gentse bevolking.

MIDIS: Resultaten
Bijna negen op tien Gentenaren hebben thuis een internetverbinding. Van wie thuis geen internet heeft (11%), gaat 88% nergens anders op internet. 12% gaat soms wel ergens anders op internet (dit voornamelijk bij vrienden/kennissen, in een publieke computerruimte, op het werk of nog ergens anders). Er is dus nog steeds een groep die niet bereikbaar is, en waarop de Stad Gent moet blijven inzetten. Dat komt overeen met de groep van 10,4% van de Gentenaren die een verhoogd armoederisico kent. 88% van deze personen gaat nergens anders op internet.

De gemiddelde Gentenaar gebruikt het internet zes dagen per week, zodat vaardigheden ontwikkeld worden. Bij 7 op 10 Gentenaren (68%) behoort surfen op het internet tot de dagelijkse routine. Voor 1 op 10 Gentenaren die internet gebruiken, is surfen op het internet helemaal geen dagelijkse routine.

De meeste Gentenaren ondervinden geen moeilijkheden om zich op het internet te oriŽnteren. Slechts 5% heeft minstens een keer per week moeite om zich op het internet te oriŽnteren. Meer moeilijkheden blijkt men te ondervinden met betrekking tot de indeling van websites. Een vijfde van de Gentenaren die internet gebruiken (19%) stoot minstens wekelijks op een website met een verwarrende indeling. Hier ligt een taak voor de bedrijfswereld en publieke sector om gebruiksvriendelijk en toegankelijk te werken, wat de Stad Gent ook nastreeft met haar websites.

De Gentenaar heeft positieve verwachtingen met betrekking tot het gebruik van het internet, en zoekt een direct resultaat. Zo geeft 78% aan al eens een reis gepland te hebben, 44% heeft positief contact met de overheid, en 24% heeft een job gevonden. De Gentenaar gebruikt het internet om op de hoogte te blijven (66%), zich verbonden te voelen (52%), en zichzelf te amuseren (56%).

Het bekijken van filmpjes en het gebruiken van de ‘refresh’-knop worden door meer dan 4 op 10 Gentenaren vrij frequent gedaan (respectievelijk 47% en 44%). Het uploaden van bestanden alsook het downloaden van muziek zijn voor een kleinere groep Gentenaren (respectievelijk 19% en 14%) een frequent gegeven. Hoe jonger de respondent en hoe hoger zijn diploma, hoe frequenter hij bovenstaande zaken uitvoert.

Wanneer men met een computer/internet-probleem geconfronteerd wordt, vraagt bijna 7 op 10 (69%) hulp aan anderen. 3 op 10 (28%) lost het zelf op en 3% blijft met het probleem zitten.

Bijna een vierde van de Gentenaren (24%) die het internet gebruiken, vraagt - minstens wekelijks - anderen wel eens om raad. 20% doet dit nooit. 18% wil graag hulp van een leraar die een cursus computer/internet geeft. 7 op 10 Gentenaren die internet gebruiken, helpen anderen ook wel eens met hun computer/internet-problemen. 4 % helpt zelfs onbekenden.

De publieke Openbare Computer Ruimtes worden gebruikt, ook door Gentenaren met internet. Meer dan de helft van de Gentenaren die internet gebruiken, heeft al eens van een Digitaal Talent Punt in de bibliotheek, een ontmoetingscentrum, een Openbare Computer Ruimte of van een Infokiosk op straat gebruik gemaakt. De vraag naar hulp op die locaties is groot: 78% geeft aan die te willen gebruiken.

Future Legends: Achtergrondinformatie

Future Legends: Methodologie
Urban jongeren zijn Vlaamse jongeren (16-24 jaar) uit verstedelijkte gebieden. Muziekbeleving en -cultuur nemen een belangrijke plaats in hun leven in. Het onderzoek werd uitgevoerd in een living lab setting: de jongeren werden in hun eigen leefwereld geobserveerd en actief betrokken bij het onderzoek.

Na een reeks interviews met een aantal urban professionals werd een bevraging afgenomen bij 290 Gentse urban jongeren. Hiervoor werd samengewerkt met verschillende scholen en wijkorganisaties. Urban jongeren zijn eerder laaggeschoold, hebben het financieel vaak niet zo breed en zijn voor een belangrijk deel - maar zeker niet uitsluitend - van allochtone afkomst. De stadsomgeving vormt een belangrijk element in de identiteitsconstructie en het sociale netwerk van deze jongeren. Daarom werden ze middels een kick-off evenement op 24 maart aan de appartementsblokken van het Rabot gemotiveerd deel te nemen aan diverse workshops met als doel de digitale skills en het mediagebruik van deze jongeren in kaart te brengen.

Future Legends: Resultaten
Met het Future Legends project brengen initiatiefnemers Digitaal.Talent@Gent en Mediatuin - met steun van Stad Gent - de digitale vaardigheden en mediagewoontes bij de Gentse urban jongeren in kaart.

Uit de studie bleek onder meer dat er binnen de groep urban jongeren nogal wat verschillen bestaan op het vlak van mediavaardigheden (‘skills’), - gebruik en -gedrag. Het digitaal stimuleren en creatief betrekken vergen dan ook een aparte aanpak voor elk van deze jongeren.

Bovendien bleken niet zozeer de toegang tot de technologie of de digitale vaardigheden zelf het probleem. Dat onderzoek leert dat vooral de mogelijkheden om creatieve digitale vaardigheden te ontplooien of te uiten, ontbreken.

Deze proeftuin kon drie verschillende Gentse urban profielen onderscheiden:
De active community urbans zijn online prominent aanwezig en dit via diverse sociale media tegelijkertijd. Die jongeren spenderen heel veel tijd aan online netwerken en bezitten de meeste digitale vaardigheden. Deze active community urbans zijn enorm leergierig wanneer het gaat over het aanleren van nieuwe digitale skills en ze zijn vrij sociaal in hun leren. Die jongeren voelen zich ook het meest verbonden met de stad en nemen bijgevolg ook vaker deel aan activiteiten in de stad.

De isolated oldschool urbans zijn een groep jongeren die weinig online aanwezig zijn en daar ook weinig belang aan hechten. Ze hechten wel veel waarde aan offline netwerken en offline oldschool technologieŽn vanwege hun authenticiteit en materialiteit. Hun vaardigheden liggen iets lager, maar hun motivatie tot het aanleren van bepaalde digitale skills is heel groot wanneer er een duidelijke link is met hun interesses.

De gaming urbans ten slotte zijn iets vaker verbonden aan subculturen en nichemarkten. Die jongeren zijn het minst tevreden over het huidige media-aanbod. Ze zijn wel vaker geŽngageerd in creatieve activiteiten, zoals het maken van muziek en street art. Die groep bestaat voor 70% uit allochtone jongeren en bevat een grote gamerpopulatie.

Urban jongeren willen zich duidelijk creatief kunnen uitleven en staan open voor feedback op hun vaardigheden. Vooral onzekerheid blijkt een remmende factor. Aanwezigheid op en linken naar social media blijken onmisbaar, voornamelijk om de active community urbans en de gaming urbans te bereiken. Enerzijds krijgen die jongeren zo de mogelijkheid om deel te nemen aan nieuwe initiatieven en zich te integreren in een lokale community waar ze aan hun digitale creatieve vaardigheden kunnen werken. Anderzijds wordt zo een ‘word of mouth’ gestimuleerd bij de isolated oldschool urbans.

Dit project bracht eveneens een aantal verschillen tussen autochtone en allochtone urbans aan het licht. Zo blijkt dat allochtone urbans vrij onzeker zijn over hun kunnen met betrekking tot online activiteiten. Tegelijk gebruiken ze frequenter de sociale media en mobiele toestellen. Allochtone urbans zijn bovendien actiever aanwezig op het internet: ze maken vaker een nieuwe groep of pagina aan, nodigen regelmatiger hun vrienden online uit voor een evenement en plaatsen vlugger zelfgemaakte filmpjes en foto’s online.

Autochtone urbans daarentegen gebruiken de sociale media vaker als communicatiemiddel. In het algemeen ligt de gebruiksintensiteit voor het surfen op internet, het bekijken van video’s, sociale netwerking en het beluisteren van muziek hier iets lager dan bij de allochtone jongeren. Radio luisteren dan weer komt hier iets vaker voor dan bij de allochtone jongeren, hoewel deze laatsten dan weer vaker naar muziek via televisie luisteren.

Allochtone urbans gebruiken frequenter sociale media (een gemiddelde van 4 uur op een weekdag) en mobiele toestellen; autochtone urbans gebruiken sociale media (een gemiddelde van 2,6 uur) vaker als communicatiemiddel .

Partners

De MIDIS-enquÍte is het laatste onderdeel van een grootschalig e-inclusie onderzoeksproject, een samenwerking tussen de volgende partners: IBBT-SMIT (Studies over Media, Information & Telecommunication), verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel, IBBT-MICT (Onderzoeksgroep voor Media & ICT), verbonden aan de Universiteit van Gent, Indigov en Digitaal.talent@Gent. Meer info over Digitaal.Talent@Gent staat op de website www.gent.be/digitaaltalent.

Future Legends is een initiatief van Digitaal.Talent@Gent en Mediatuin (REC Radiocentrum en IBBT/MICT), met de steun van de Stad Gent. Meer info over Future Legends staat op de website www.futurelegends.be

Stad Gent: voortrekker in e-inclusie

De beide onderzoeken tonen aan dat het debat rond de digitale kloof zich steeds meer moet concentreren op de ontwikkeling van internetvaardigheden, en mediawijsheid, eerder dan het louter verschaffen van de toegang op zich. De beide onderzoeken tonen ook aan dat het gebruik van hulpbronnen een oplossing kan bieden voor problemen met betrekking tot problematische toegang, negatieve attitudes en ontoereikende vaardigheden.

De Stad Gent speelt al een voortrekkersrol bij e-inclusie, want iedereen in Gent kan gebruik maken van:

  • Meer dan 90 Digitaal Talent Punten (gratis Openbare Computer Ruimtes) verspreid over de Stad Gent, waaronder vele met begeleiding;
  • 20 infokiosken;
  • Een aanbod aan digitale activiteiten zoals Digitale Week en Digitale Kermis verspreid over het hele jaar;
  • Via initiatieven zoals de Proeftuin of Ghent Living Lab kan de Stad Gent op een innovatieve manier aan e-inclusie werken.

Organisaties, verenigingen en groepen inwoners die rond e-inclusie willen werken, worden ondersteund door:

  • Communicatie-acties waarin hun activiteiten worden opgenomen;
  • Ondersteuning bij gezamenlijke projecten;
  • Een gratis uitleendienst voor ICT-materiaal;
  • ‘Train-the-trainer’ cursussen met bijbehorende Ontdekkingsboeken.

 

Informatie:


DigitaalTalent@Gent - Digipolis
Bellevue 1
9050 Ledeberg (Gent)
Tel.: 09 266 09 00
E-mail: digitaal.talent@gent.be
Terug Naar De Bovenkant

Bevoegd:


Resul Tapmaz
Schepen van Personeelsbeleid, Informatica, Administratieve Vereenvoudiging en Kwaliteitszorg
Stadhuis Botermarkt 1
9000 Gent
Tel.: 09 266 51 20
Fax: 09 266 51 39
E-mail:schepen.tapmaz@gent.be
Terug Naar De Bovenkant
Print deze pagina
#
Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. +32 (0)9 210 10 10, fax +32 (0)9 210 10 20, e-mail gentinfo@gent.be