Leven / Bevolking

Echtscheiding

Beluister deze pagina met proReader

Kostprijs
Vereiste info
Bijzonderheden

Omschrijving

Het ontbinden van het huwelijk naar Belgisch recht.
In het Belgisch recht kunnen de echtscheidingen als volgt worden ingedeeld:

 • door onderlinge toestemming (art. 275 en 276 B.W.)
 • op grond van onherstelbare ontwrichting (art. 229 B.W.)
Terug naar de bovenkant

Werkwijze


Door onderlinge toestemming

Wat?

Alvorens een verzoekschrift kan worden ingediend bij de rechtbank van eerste aanleg moet een volledig akkoord bereikt zijn tussen de beide partijen, zowel wat betreft de verdeling van de goederen, als alimentatie, als de regeling voor de opvoeding van de kinderen.

Hoe?

 • stap 1: De partijen werken onderling een regeling uit over de vermogenrechterlijke gevolgen (verdeling van roerende en onroerende bezittingen en eventueel onderhoudsuitkeringen). Wanneer een verdeling van onroerende goederen moet gebeuren, is de tussenkomst van een notaris noodzakelijk. Indien er kinderen zijn, moet een regeling worden uitgewerkt betreffende bezoekrecht en co-ouderschap, terwijl ook de onderhoudsbijdrage voor de kinderen moet worden vastgelegd. In dat geval kan een uitkering tussen de echtgenoten worden afgesproken.
 • stap 2: Behalve voor de verdeling van onroerende goederen is in principe geen tussenkomst van een notaris of advocaat nodig. In dit geval wenden beide partijen zich rechtstreeks tot de burgerlijke griffie van een rechtbank van eerste aanleg naar keuze om een verzoekschrift tot scheiding door onderlinge toestemming in te dienen.
  Tenzij er zich onvoorziene problemen voordoen, zullen beide partijen twee maal samen moeten verschijnen voor de rechtbank. Bij de eerste verschijning dienen de partijen in persoon te verschijnen. Bij de tweede verschijning mogen zij zich laten vertegenwoordigen. Indien op het moment van het indienen van het verzoekschrift reeds een feitelijke scheiding van minstens 6 maanden bestaat, kan men verzoeken om de 2de verschijning te laten wegvallen.
  Men mag uitspraak verwachten binnen de 6 maanden na de indiening van het verzoekschrift. Indien er geen tweede verschijning dient te gebeuren kan de uitspraak onmiddellijk na de eerste verschijning gebeuren en wordt de periode met een 4-tal maanden verkort.

Indien beide echtgenoten over een twistpunt geen akkoord kunnen vinden, is een echtscheiding door onderlinge toestemming niet mogelijk.

Op grond van onherstelbare ontwrichting (art. 229 B.W.)

Wat?

Dit is een schuldloze scheiding. De schuld wordt bij geen van de partijen gelegd.

Hoe?

De rechter oordeelt of er sprake is van onherstelbare ontwrichting. De onherstelbare ontwrichting wordt vastgesteld op volgende criteria:

 • feitelijke scheiding van minstens 6 maanden bij gemeenschappelijke aanvraag (aanvraag via tussenkomst van een advocaat)
 • feitelijke scheiding van minstens 12 maanden bij eenzijdige aanvraag
 • overspel, grove beledigingen, geweld, ... (Dit is enkel een eventueel bewijs van de onherstelbare ontwrichting, maar hieruit blijkt geenszins enige vorm van schuld)

De schuldvraag zal wel een rol spelen, bij het vragen van de alimentatie, maar dit maakt dan deel uit van een andere procedure. De echtscheiding wordt uitgesproken zodra de onherstelbare ontwrichting vaststaat.

Scheiding van tafel en bed

Wat?

Dit is een soort van beperkte scheiding: de huwelijksovereenkomst wordt niet ontbonden, enkel de plicht tot samenwonen stopt. Op vlak van het vermogen is er een vereffening zoals bij een gewone echtscheiding.

Definitieve uitwerking

De door de rechtbank uitgesproken echtscheiding wordt van kracht zodra het vonnis 'kracht van gewijsde' heeft gekregen:

 • echtscheiding met onderlinge toestemming: 1 maand na de uitspraak
 • echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting: 1 maand na de betekening van het vonnis aan de tegenpartij

De echtscheiding heeft rechtskracht tegenover derden vanaf de datum van overschrijving van het vonnis of arrest in de registers van de burgerlijke stand van de huwelijksplaats.

Hoe?

Het verzoek tot overschrijving gebeurt door de griffie van de rechtbank die het vonnis of arrest uitgesproken heeft binnen de maand nadat het vonnis 'in kracht van gewijsde' is gegaan. De overschrijving zelf gebeurt binnen de maand na het verzoek.

Waar?

Normaal wordt een echtscheidingsvonnis in de gemeente van huwelijk overgeschreven.
Voor een uittreksel uit de echtscheidingsakte kan u terecht bij Loket Uittreksels.

Terug naar de bovenkant

Contact info


Dienst Burgerzaken - Loket Huwen en samenwonen
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
Tel.: 09 266 72 50
Fax: 09 266 72 59
Fax: 09 266 71 49
E-mail: burgerzaken.huwelijken@gent.be
E-mail: burgerzaken.samenwonen@gent.be Wettelijke samenwoonst
E-mail: burgerzaken.huwelijken@gent.be
Openingsuren:

maandag tot vrijdag van 8 tot 13 uur, woensdag ook van 14 tot 18 uur en zaterdag van 9 tot 11.30 uur.
U kunt met bancontact betalen.

Katie Van Cauwenberge, directeur
Terug naar de bovenkant
Print deze pagina
#
Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. +32 (0)9 210 10 10, fax +32 (0)9 210 10 20, e-mail gentinfo@gent.be