Stad Gent > Leven > Bevolking > Geboorte > Erkenning door de moeder

Leven / Bevolking

Erkenning door de moeder

Beluister deze pagina met proReader

Kostprijs
Vereiste info
Bijzonderheden

Omschrijving

Erkenning van een kind door de moeder. De erkenning door de moeder gebeurt slechts in het uitzonderlijk geval van anonieme bevalling in het buitenland of bij het ontbreken van de geboorteakte.

Terug naar de bovenkant

Werkwijze


Waar?

In Gent kan de erkenning gebeuren bij de Burgerlijke Stand. 
 

Ontvankelijkheid

 
Indien de naam van de moeder niet in de geboorteakte is vermeld of bij gebrek aan een geboorteakte, kan de moeder het kind erkennen (art. 313 1 B.W.).
De erkenning is niet ontvankelijk indien daaruit blijkt dat tussen de moeder, die de erkenningsverklaring wil afleggen, en de vader van het kind een huwelijksbeletsel bestaat waarvoor de Koning geen ontheffing kan verlenen tenzij het huwelijk die het beletsel veroorzaakt nietig werd verklaard of ontbonden werd door overlijden of echtscheiding.
 

Kennisgeving aan echtgenoot 
 
Indien de moeder gehuwd is en een kind erkent dat tijdens het huwelijk geboren is, moet de erkenning worden meegedeeld aan de echtgeno(o)t(e).
 
De kennisgeving moet gebeuren binnen de 3 dagen na de erkenning. 
 
Deze kennisgeving gebeurt door de Belgische ambtenaar van de burgerlijke stand of door de Belgische notaris, die de erkenningsakte heeft opgemaakt.
Indien de erkenningsakte niet is opgemaakt door een Belgische ambtenaar van de burgerlijke stand of door een Belgische notaris wordt de akte betekend op verzoek van de moeder, het kind of diens wettelijke vertegenwoordiger.
 
Tot op het ogenblik van de kennisgeving of betekening, kan de erkenning niet worden tegengeworpen aan de vader en de kinderen geboren uit diens huwelijk met de erkennende moeder of geadopteerd door beide echtgenoten. De kennisgeving of betekening heeft geen terugwerkende kracht. 
 

Mededeling

Na de vaststelling van de moederlijke afstamming door erkenning wordt:

  • aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats van het kind een afschrift bezorgd van de erkenningsakte
  • de erkenning van een minderjarig niet-ontvoogd kind meegedeeld aan de vrederechter van de verblijfplaats van het kind
  • de erkenning meegedeeld aan de Dienst Burgerzaken van de woonplaats van het kind om de nieuwe vorm van afstamming in de bevolkingsregisters te noteren
Terug naar de bovenkant

Contact info


Burgerlijke Stand - Loket Geboorten - Erkenningen
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
Tel.: 09 266 72 82
Fax: 09 266 72 89
Openingsuren:

Op vrijdag  19 september  zullen de loketten van de  dienst Burgerzaken uitzonderlijk gesloten zijn vanaf 12.00 uur.

De dienst blijft wel telefonisch bereikbaar.

maandag tot vrijdag van 8 tot 13 uur, woensdag ook van 14 tot 18 uur en zaterdag van 9 tot 11.30 uur.
Katie Van Cauwenberge, directeur
Terug naar de bovenkant
Print deze pagina
#
Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. +32 (0)9 210 10 10, fax +32 (0)9 210 10 20, e-mail gentinfo@gent.be